نشست معاونین دانشگاه و روسای مراکز آموزشی وفرهنگی و روسای آموزشکده های فنی و حرفه ای سما

و مدیران آموزشی و مدیران دانشجویی  و همچنین متوليان مهارتی آموزشکده های فنی و حرفه ای سما

 

توضیحات :

با توجه به محدوديت فضاي پيش بيني شده از همراه آوردن راننده شخصي و خانواده و ... جدا خودداري فرمائيد.

1-    دوره مدیران آموزشی و مدیران دانشجویی

ورود : جمعه 97/10/07 پذیرش هتل ساعت 14 عصر به بعد

 خروج : دوشنبه97/10/10 تحویل اتاق هتل ساعت 14 عصر

 

2-   دوره متوليان مهارتی آموزشکده های سما

ورود : دوشنبه 97/10/10  پذیرش هتل ساعت 17 عصر به بعد

خروج : پنجشنبه97/10/13  تحویل اتاق هتل ساعت 14 عصر

 

3-  دوره معاونین دانشگاه و روسای مراکز آموزشی وفرهنگی و روسای آموزشکده

ورود : جمعه97/10/14 پذیرش هتل ساعت 14 عصر به بعد

خروج : دوشنبه97/10/17  تحویل اتاق هتل ساعت 14 عصر

 

ضمن سپاس از همراهي شما ... ثبت نام به پايان رسيده است.